Make your own free website on Tripod.com
Go Back Go Forward


,
lx.v{^vNvUvQbvEx LvZvy
lxZvyJv3vZvKxHw
!ov KIxSzxsJwSvy `w1Szx3v

`v=Svy %Zw8v
Hv Hvow .v{NvSvw[^vZvu
!\vyNvEw.vyWxfvFZvu
[_xJvHv[yJv Zw.vZvu
%Zw8v ZvyJvy`vzJvLv

lxPv3vZwLvyZw8v
.vyHv`w .v\vX[yJvZvu
[^vZyx `vZvyyNvaHvZvu
!LwSvy=y^vZvy`v3vZvu
!/xI.vUvZvy=yLv

.~Q Zvw `v 3vZvy Nwov
L~HvHvSvyyNvNvJvHx
fvyJv bv{JvSvyJQXZvu
Hv.zxI^v NvUvHvNv

!=yLv %Zw8v
.vov Rx^vZvybv `v0x
JzxF 8v ZvyJvy`vzJvLv
#^vyR NvI SzxHw[y
Nv<wbwZvV`vzJvLv

3vyUvzLvbvHw c ZvybwLvyPwZwLu
\xSzx Pzx.vy P~fvشZvyOxbv Wzx.x
bvHwov.wZvw`vy 3vyUvzMb~Zv
Pvy>xSvy Pzx3wLu UvyKUvNvK3wLu

Lv 8~HvKJv .vHvUvLzx 3vVxSzx
SvyJw=SyxZvy SvyK Zw Lzx =SyxSvyy
SvwLxZv bvHw Lv >>x[^wZvy
`x
sZvaHw NvZvyy0x JwHvUw^wÅ

.wNvFJzx^zxNvbvHv`vPwZv
Nv{8w[y Hw˄ JvZvy`vZvyzCv8xHw
Svy8ٵxSvy `wM\vHv Qzc HvLx
]^v`x
sbv \wK Zvw Hw˄ NvNvLvZvu

Lv c NvNv\w[y ZvyZvwNvLvyJwHu
Svy8zx.vZvyy8zx^vF[yKSvwEwZvu
!ZwNv PvzZvwZv`vNvHvZvy{JvZvu
Uw= `vyUwEwZvyO 8wKNvHvZvu

`v=Svy %Zw8v
)ZvZvyy.w bv{_x.x\vZvu
3vyCw.x\v NvUvHvNv
Lv SzxHv #I 3zx[JvZvu
%.w Hvz_x QPvzZv bv

HvZvyyZw8v bv{_x.x\v
Nvbv`vMZv PwUvHv
`xLvSzxUvyPvSzxZvyJx
[_xJvHv[yJv Zv8v

lxPv3vZwLvyZw8v
!\zx8wLvLv\zx8v`vZvu
Nv7wZwJw\v Pw^v`x
3vHw`vzLv3vHw`vz\v
LwLvy\zx8vI NvDHw

Lv HxZwbv <wHvy Lw`vZvu
Lv Hv˄ LxZyx =LwKNw
Lv 8~Zv Lv Pv[^wZvy
`vZx ZvSvyZvyHv NvUvZvu

JxcLzx
saLu Svyow Jxbx
.ZvwUv SvZvLv =Uw
Hvow JxbwHvUvNwO
KxHv`vHv Lv ZvyybvI

ZvwHw`v\w`vy .HxSvy
]xHzx^v `vy1Jvy1Jw
!3vZvwNwTyLzx
sMHw
HwaIfv`v PwUvHv

Svy c Lv ZvyovSvyHxHx
NvUvy^v NvUvy^v^vPv
`vZvyJvy1`vy1 KxUvZvu
`zx
sZvy{HvHwSvy .vXHx

Lw`vHzx [JvHx PwZx
LwPwZx [JvHx `vHv
%PvSzxUvO Jv{^zx
sZvy
`vLvSzx`vHv Jv]R

![Lw] Hvy HvKK
SyxLv `vZv[yJv HvHvZvu
[Lw\vZvyZvSvy`w`v
Lv .v]Hu .vHvyZvybvI

!HvZvHv #Zyx Jxbw
MHv`zx.w \vVxVF
!Lw]Lzx
sNvZyxSvy`v
Hv`wJvyJv`v PwUvHv

Svy )Lv ZxI bvHwUvZvu
Svy\~Lv ZvyLvHx bvHvZvu
%P H Lv [<wMxHzx
LwSvy bvI Lv bvLvHx

Lv <wSvyHx [ySvyHx Zw .vJw9Hu
LwSvy PvzHw Pv[Hw Zw Lv PvzSvy
!<zx MHv \w\vHzx
sSvy NvUwEzx
Lv bvLvHx bvLvZvwLx \vVxUx

ZxJw[Lw]Lv MHvZvu
Svy )LvZvy=ZvyZvSvyZvu
.vov `v NvUvy^v Nwov
.v 5wHvSvyI bvI .vZvu

Zw`wa <xEwM Svyow [bwSvy
LvZwM 3v{bwI LvUzx
sNvUwG
Hvow \vVxUwG [bwSvy >xEw
LvLwM `vSvwI LvZwM Jxcx

L~Lv ;JvI \v`wG
L~Lv JvbvI NwZv.v
Lv 8~Lv .xJvSvyHwNx
Lv \zx^vSvyI ZvwUvyHv

!8xJzx
sSvyZvyJwbxsSvy
Zvy.x Jzx
s\zx^v )Zv 8v
MHv `vZv3vHv `wFy
Uv8vWzx
sSvy `vLwHvLv

!Zv.zx
sSvyZvy9HzxsSvy
Zvy[.wSzx
sSvyZvyy8vHx
Hv`wJxZv [KH~LvZvu
LwLvy\zx9HvyZvybva

!ov 8~Lv MHv<wHvZvu
MHv Zw ZvyLv`x Zvy{HvZvu
HvowO Hv˄ ZvybwPwbzx
L~Zv \zx9HvyZvybva

<wHv`v c JvyZx Zvy{Hv
JvyZv =Lv Zvy{Hv`v 8v
Hv`wJvNvVbwSyx
sox
Lv Hv˄ \zx9HvyZvybva

!Zv.wKxM PvzHwM
Zv.v ZvyJwM PwUvHv
!Zv.vMJvLwLxZv
HvHv .w NvVJxZvLw

"\vSvyZvHu Nv\vI .v_JxLv
Zvw\vSvyZvJvJvI Hvo~Zv 8wLv
"\vSvyZv8~ LvZvyLv \v{EzxI
\vyHwNxLv ZxJv Lv 8~Zv .v]Hu

Jxbx [HvZvyZvJzx
sSvyZvu
Jxbx `vZv`v PwUvHv
Hv`wHvZwG PvzHwM
Lv Hv˄ \zx9HvyZvybva

`vJvZvyZvyO 8wZxfvش
Lv [.vOHvyZvybva
JvZvwK SvyyJw8ٵxSzx
sLvHu
fvISvy`v Lv [JvHx

SvyJv{8vSvw 8zxNvNvLvZvu
`v3vJwUvZvyNwZv{HvZvu
`vy2Lv fvISvw Nwov
XPvHx SvyyJv[yxJv{\vZvu

!ov 8xHu Hv[yZvy JvZvyZvu
`v3wZvy Lv .vV\va
HvHv `vJvZvy /xI 8v
cHw NwNvZvyZwNva

!/xI 8wO PvzHwM
.vovTy^vI Hx
sZvSvwZvu
`vPw[Hv`v 8w/xI
ZvyUvEwKIV8vHx

PvSvwJvEwJvyNvUvHvZvu
Zvy`vHx Hw˄ ZvybwUvow
Syx^w 8v Hv˄ QbvyZvyHzx
PvzHw Svw`va Ww5vZvZvu

!Zw8vZwJw\v QbvzLu
ZvK^vI HvZwcHw
MJvHv`vZv `wZvyovZvu
HvHzx Jvy1HvUv Lvy /Zvu

bvHzx Zw NwNva `v3vZvu
>Hw Zw Pzxfvش`x ZvycxZvu
Hv`wJvyI^v .HxSvy
SvyyJwSvy .v{HvM\vSvy

`vy1Jvy0x `vZyx .v{Hw
WwPwWwP =Svw=Sv
HvHzx SvyyJwSvy Svyy=`v
L~Zv NwNvZvyZwNva

)^w Hx
sRcHw `w0x
QyKSzx3x IZvw \v{Fy
QyJw Svyy.zx SvySvw Nwov
.vZvyQJv Nvbw`va

LxbwR.vZvyLw\zx
sa
NvHvZwSzx Lv [JvHx
`vXZvyNv`v JvZvy`v
HwSvyHx ZvybvHzx PvSvyHu

ZvZv`wSvwI.w QyK
).xbv .vyUvyLvJvLv
Qbvy\w0w bvLvHw\v
QyJvSzx
sZvZv`wTyLwZvu

Svw[yZvw Nv_Hw Zw8vZvu
NvZvJvHv [Nv]Hv
ZxJvZwJvUvHw Nwov
LwLvJvaxI ZwKLv

.wZvwHwLv `v3vNvUw
=Lv.vZvyNvXNvJwZvu
/Svw[\x^vQbvyWwZvu
Pzx3~\vSvy3vHv NvI

Pzx3~\vSvyNv`v.wLwZvu
HvSvwNvbv{Hv8xHv`wZvu
ZvZv`wSvwI.w QyK
`vZvwJ Lv [KxSvyHx

H~3vyF[^vSvw ZxJw
M`~3vyEzx PvZw=yLv
MJvˌJzx MHv`vHv`zx
MSzx3vfxZvy "HvZwLu

SvwZwLvov %JvNwLx
`vZvHv `vNvضHzxJv.x
HwZwLu `vZx^vy ZxJx^vy
PwbvF`v [<wLvHv

.vZvyExZwK.wUv`x
Zvw NvWx^vy .vJw8vLv
Zvw .vZvyNvXbxHvyPvz
Zvw Hx `v3zx
s`v .vZvyG

Szx3v`v .vyUvy .vZvwG
`v3v Hv.w JvLv=Svy
aJvaJzx `vZzx PvzHw
`vZvyHv˄ Szx3v %8vHx

JvzUxF bvZvUv .vZvy
QyKSzx3wJvLv=Svy
QyJ \vUvFZvyM8v
.v{NvEw NvXbxHvZv

QyK Svyy.zx =bwIxbv
%Px `vy.v{HvJvy^v{Hx
Hv`wJzx3wSvy Svyy=`v
Szx3v .vZvy`vy .\vXZvu

.vZvy= QyK Svyy.w c
NvX Hv.w ZvyMx_xF
=LvQJv[MZvyy.w
NvJv 3v8vHvLwZvySvyZvu

SvyJw Hx Zzxbv.vYXZvu
QyKZvIHvV^vI
HvJw 3vHwa MZxJvZvu
\zxHvZv`v \vyHv`v 8v

\vyI[NvINvLw Hx
SvyJw `w`vI M\vWw
`vZvwJwZv8vWw QyK
HvJw Szx3vZvyZwNva

!=yLv %Zw8v
aHvNv= `v .w Pw^w
`vZvwK`v `v .x\vZv
aHvKx / NvPw^xHv
/ZvwaxHv Zv<xHv /Zvu

lxPv3vZwLvyZw8v
Nv=bwI SvyJw .wZvwLu
`vZwLu Nwov ZvyLzx3vHwLu
"HvLxZwHvLw Hvy^v
aHvNv=`vJzx8vHx

Jvy0x^vLvyK3vZvyLw
`vy0x^vy [3vHv`v{bv
[xHvUw3vPvSvy.zxJv
aHvKxZvyyMUvy8vHx

Svy `vZvHwLvR`xbv
HvHvHu NwNv \vyPw\vyPvZvu
LwRLvJvI Lv Jx_
Hv`v Nv<w NvI_Hw

SvyJw `vbvUvHx 8wSvyZvu
.vzZzx
sZvwMxZv `vZv\v
#KSvwGxKSvwoxPv
Hv`v Nv<w NvI_Hw

[^vSvw [MZvHvHx
MUwbwUv`v JxcLv
Uv`vZv= Uv`zx
sNv`v
NvUv Jv{^w MZvHvHx

SvyHvHzx bvO .HxSvy
NvUvy^v`v [Nv]Hv
#KSvwG NvZvwpxM
bvUvI Nv`vPv ZvyLv

HwM `vZwG `vSvyZvy
Svyy.v "axHv ZvyHvUv
Zv\x c Svy`xKSvwG
Hv`v Nv<w NvI_Hw

JwSvyHzx [^vSvwLu Nv`v
`v3v`x^zxNv<wSvyHx
`v3wHu `v<wSvyHx .wZvy
.wZvwHu .zxJzx
sR<wSvyHx

.zxJwJvZvI `vZzxbv
`vZzxbwHu `v{I[PvZvy
`v{IPv\wJvyK Lw\zx
QyKLw\wHu NvF\vI

Uw3vJx^v[Svyy.~`vy
[^vSvwMKSy~\vUvLu
"HvZv\~[JxSvwHw
Nv`wJvZvyK3v8vI

Nv`wJx `vZvJvy0wLwZvu
bwMUv`zxNv<wSvyHx
Nv`vLv8xHv`zx bw\vy
QyK NvSvyZvI^vHx

Lwa QyK UvSvyy.v`v
Lv 8wSvyy.v`v PwZvLw
Lv 8wPwZvSvyHv \wI
!\wHv`v .vyHv `vy1Zvu

#KSvwEw c 8vUvHwZvu
SvyLvLzx
sLvy [KxSvyHx
HvJv`v bvUvI Nv<wZvu
ZwSvyyLwZv[yZwPva

Hv`wJv`v ZvybwPwbzx
M3v{cxHwM `vZv\v
#KSvwGxJvSvwoxPv
Hv`v Nv<w NvI_Hw

Svw M\w `vZvPvzHwLwZvu
Hv`w <w3vI `vSvy[yx
Svy`w <w3vI PvzHwM
`w M\w Nv\vHzx ZvyyLx

!NvSvyZvwFNv8vXNvI^vZvu
`vZvyyJvZvwNv Nv[\vI SvyJvHu
HvJvHwZvw Svy Nv[\vI `vZx
`v \wIZvwNxI Lv .wZvw.wZvw

[bwSvy .wZvwLu Svy `vZwLu
NvZvw\vUvI M`v{bv
MZvyZzx MUvbv.wUv
`v \wIZvyK3v8vI

)^w Pwcx aI Nwov
L~Lw NwNv [ZvyybvI
aHw `wZvyHv.wWx
sO
QbvMZwFZvy{8vI

, HvHvHu #I
lxZvyJv3vZvKxHw %NvM^vHvy Qbv[JwSvw
Szx3v^w`x lx.v{\w=yLv`vZwJx
`w1Szx3zx LwZvy KIxSzx
sJwSvy

Go Back Go Forward


Contact me at: Cooljhen@yahoo.com for suggestions and questions about this webpage.