Make your own free website on Tripod.com
Go Back Go Forward


lx3vyUvy`zxHv
, , ,

, 3vyUvyUvٵbw 3vyUvyV^vy
3vyUvyUxZx Zvybx\vUv
3vyUvy`wfwHvUv Qbv
Hv`~lx3vyUvZx LvZvy

, !1CvZvyCvWw.wUvZvu
ZwNv SyxLu 8vUw8vUvZvu
HvHvJv JvVHv SyxLv
Hv`~ lx3vyUvZx LvZvy

, QbwLvJv NvUvZvy`vy1JvZvu
.xZvX 7w LvZvyzVZvu
Jv˄JwIxHv 3v3vLv`vJv{\vZvu
HvHv Zvy`wKXfvشZvu
).v MHv [ZvyXZvy8vXZvu
`vZvKx`wgPvzHvZvu
PwZwIxHv I3vyFUvcHvZvu
`vJvyUvy Hv LvZvw[y

, !`vHzx Zvw `vJvZvySvy
HvZvy`zx Zvw <zxIUvZvySvy
Zvy{HzxUw !Zvy{Hv3vZvySvy

, `vbv LwZvZvHvy `vbv L PvyLv.vy !
`vbv [xUv .vUvZwZvb~
Hx=aLwZvKxHvZvy`vy Zvw [K^wZvb~

, NvFZvyJv NvF[yJvZvu
NvUwHvzUvZvyyJv8vHx
NvUv`v NvUvZvwJwSvy
NvUvZyxZwZv]^vHx

!ov lx4xHwNwUwSvyFNwUvPv
, 4xHw\w`v[yJv NvFZvu
Svy NvmxHvSvyHv NvZvwLu
[^zx NvJvZvyZwNxI
PvSvy\zx.wKZvVHv

4xHwJvSvyLv]xX`v
NwEwSvwZvyNvUv`v 8v
L~Zv `vI c NwNwM
NvUv=Lv.v{HwM 8v

ZvyXMZzx8vLvZvu Nv`wZvu
=X`wLv KLx KLx
`v.v{KxHwPva `wLvZvu
`v`wUvZvyXLw\vLvZvu

4xHw `vy4xHw .vHvZw
/ZvyL~ \w`v[`vU~
Svw `vSvy NvJvLwPv`v
Zvyy1NvJwKM `v{Hw

PwUvHwZvy{Hv`vUv`vZvu
[^zxUv.wKLv`v{HvZvu
4xHw3v3zxJv.v OxHw
NvLvUvLv Lv [JvHx

`vUzxNvM^vJzx 3wZx
Jzx3w 3zxNwXLvJvLv
NwUzx ZvHv `vyKxUzx.w
Jvy3v 4xHwZvy{Hv ZvybvHu

).v \w`vĄ JxZv/xNvHv4xHv
).zx JxZx JxZv/xNvHv )Zv
(.zx ZvyHv`v`v LwZvwM SvwM
.vZvwNx.v Hv`v JxZv`v `xZw

Go Back Go ForwardContact me at: Cooljhen@yahoo.com for suggestions and questions about this webpage.