Make your own free website on Tripod.com
Go Back Go Forward


!ov lxZvyJv3vZvKxHwLw`wK


, !`v lxZvyJv3vZvKxHw \w`v
ZvybwZvyHv`v Pw3vZw ZxJvZw`v 'y_
!Lvy^vyNu :vJv lx.v{^v NvUvZvwHw
JxZvHw

!\zx8wLvLv\zx8v`vZvu
Nv7wZwJw\v Pw^v`x
#I Rx=Zvu

`vZvJvZvwLu NvVHv= ZvwZyx.vZvu
\vUvF Zv=
#I \v/

!bv Hw `vUvNwNxPzx
ZzxfvTy^w[y Zvw \vy8v
#I /xX.vZvu

!ov .vUvLw`v

L~Lv ;JvI \v`wG L~Lv JvbvI NwZv.v
#I !3vy^wPw LvZvy
Lv 8~Lv .xJvSvyHwNx Lv \zx^vSvyI ZvwUvyHv
#I Hv=MxPw LvZvy
!8xJz
sSvyZvyJwbxsSvy.xJzxs
\zx^v )Zv 8v #I ZvyJvZvwPw LvZvy
MHv `vUv3vHv `wFyUv8vWzx
sSvy `vLwHvLv
#I !Lw[y.wPw LvZvy
Nv\v Zyx NwUvUvzNwG \vHv\zx
sov `vbv`v\v
#I .vM_.wPw LvZvy
LwLw[JwM KZwM LwLwZvUw.v{IxM 8v
#I .vUvHvX.vUvNv{^wPw LvZvy
#I .vUvLw`v

!ov bv{JvSvwKLw`v

L~Lv ;JvI \w`wG L~Lv JvbvI NwZv.v
#I bv{JvSvwSvy LvZvy
Lv 8~Lv .xJvSvyHwNx Lv \z^vSvyI ZvwUvyHv
#I ]Uv`x `wbw

!8xJzx
sSvyZvyJwbxsSvyZvy.x
Jzx
s\zx^v )Zv 8v
#I ]0wSy~ Zv^v@u
MHv`vUv3vHv `wFyUv8vWzx
sSvy `vLwHvLv
#I .vZv8wSvy bvyZvu
Nv\vZyx NwUv UvzNwG \vHv\zx
sov `vbv`v\v
#I LxHvHvSvwSvy Z^v@u
LwLw[JwM KZwM LwLwZvUw.v{IxM 8v
#I !`wSvy Nv@u
lx.v{^vOxHvox lxZvyJv3vZvKxHw
Nwmx [MSzx3v

Go Back Go Forward


Contact me at: Cooljhen@yahoo.com for suggestions and questions about this webpage.