Make your own free website on Tripod.com
Go Back Go Forward


!ov JwLvZvu

, NwUwSvy NvIPzxKHw Pv3vZvHw
LwUwSvyExLu `vSvyZvu
Zw`xLv 3vpHw NvUwFZvyyMLw ZvyJx
ZvybwPwUvHvZvu
!J~HwZvy{HvZv_Gx Pv3vZvIxZvu
!^wJv\wJwTyMxZvu
!Q HwZvyLvy`vJvJw[y Pv3vZvKxHx
PvZvJx_GxZvu

LvZzx
s`vy Hx Zw`v [\wXQyJx
NvWwUv[JwSvyHvNvHvLxHv
SyxLv HvSvw PwUvHvH~XNvUv
Nv<wYHzx 7wLvZvySvy NvKxNv

NvNvLvNwV<wHwSvy
HzxHvZxH~.vNwFSyx
7wLvZvyyJwSvy .v{^wSvy
4xHwUvyHvJvybx LvZvy

Zv`vyJxZv`vyHv JxZv
.v`v8wFzUvZvyJvLvZvu
JxZv/xNvUvZvwLvJvZvu
.v{^v ZvJx =3vJvyUvyZvu

Rx^vJzxFHv@w =SvyJvov=Ww
3wJwUvMxWzxHvX
\vX3wbvZvIx .v{NxF ZvcMx
.vExLv ZxWw.vyWw
!\vHwZvy[.vF5zxUvZvy.vUw
JvySzxJvLwZvIMx
`zxIxEw 1Xy NwCvZ~ UvFLvKx
.~ZvHv.v .x\vZv

NwUw\vSvyZv8v`vUzx=ZvyZvyXZvu
4xHwUv3vJzxHvAZvu
LwLw0wLv.v.x`vUv bvV.vow
`vPzxJvLwPzxKHvZvu
Wzx.x `v=Lv^vAJ~UvbvUvbv
NxOxSvyZvwLv ZvyyJw
PvzSvwJwUvHv Nv.v= .vYZvyX
NvJv˄a Lv \xSvy`x

Zvyz.v .vUzxI Zw8wXZvu
Nv3vy X5vSvyHx 4VZvu
SvyHvNw HvZvybv ZvJx
NvUvZvwLvJvZvwJvZvZvu

SvyQbw ZvUvyExJvUvyJvZvyUvyHv
`vyLv˄I KZ~ `vZ~
ZxJ~`w3vNvJv.vZzxNvM^vJ~
3wSvyI Svy `wZvy3w
JwLwZvaHvHvJvHxLv ZvyLv`w
Nv\vI Svy Szx4Lzx
Svy`wHv Lv [Jvy`vyUw`vyUv3vEw
JxZwSvy Hv`~ LvZvy
Go Back Go Forward


Contact me at: Cooljhen@yahoo.com for suggestions and questions about this webpage.