Make your own free website on Tripod.com
Go Back Go Forward


,
lx.v{^vNvUvQbvEx LvZvy
!ov lxZvyJv3vZvKxHw
NvovZzxJwSvy !=yLv[^wJvSzx3v

Jv{HvUw^v %Zw8v
JvZvyfxHx .vyUvyfxHx
`vZvyZxHw SvyySvyyHvZv
ZvwZvy.w NwCvZw\~Zv
/Zvy.vyZvHv `v=Svy

`v=Svy %Zw8v
Jv{^w Hvy NwCvZwMxZvu
ZvCv JvyUzxJvLv`vJw
"8wUvZvyyNv`v3vZvy
Uw<w Zv8vLvZvyQ[xHu

Nv\~Hw NwCvyNvHwEwZvu
!8wUv ZvybvIx 8vZvyzZvu
ZvCw JvyNvJvNvHxF
HvZv ]^xF KxZvyHw

!Hv \vzUw Zvybx^w`w
RxZvw=yLv`vZvw SvyyK
SvyySvyyJwLzx [UwA\v
JvyNvJv\v ZvybwUvov

Jv{^v.xHvy\x/HwLv
.w]Uw=\v [xUvZwLu
NvUvy>Hu .vyIPzx=\v
\~Q\v LvUvNv3vZv

SvyyJwZvyLvy\v [.wHv
%HvZv<w\v [xUvZwLu
`PvJzx JNvJxSvw\v
`vZv )Zv ZvybwUvow

!`w.v Hvy []^w Syx
HwMPzxJv K<zxHvZvy
LwSvy.w ZvyZvy `~Lv`v
`v<wov HwLu Q[x[y Hx

PvZwLu Rx^v\v .vF\v
.v{Nv\v `v[yI=Svy
!\vHwZvw [.vF\v
`ZvyJvI `v o~Zv 8v

!Lx 8v QbvZv \vzUw
ZvyJvox Hv.v>x[Hw
LwLw\v`vNvbvUvEw
`vZx SvyyJv[\wUvJw

!NvSvwNv HvJv`wZvu
QX Rx^wRUvgHvZvu
NvSvwNv HvJvZyxHx^wZvu
QX RxZvwRUvgHvZvu

!SvyLx^vy 8v `vZx^vy
SvyowPw3vZvyZvaHw
Rx^vZyxZwRUvfvHvy
PvZvHv `vZv )Zv c

Hv`v `v=LvSvybv^vZvu
.vyUvyZv|Jv OHwZvybv
abvLwJv [LvJzx8~
\v1 JvJ NvHwNvZwLu

HvHv \v0w\v PxSvy\v
NvFZwLv.v3zxZvyy0w
`vbv`~ZwPvbvLvHv
`v \vQ`vyZvyyWzx
sPvZvHu

HvHv \xH~bvSy~Svyy.x
ZvybvI `vJvLx aH
ZvwJvZv NwCvZv\~Zv
KZ \v0 NvJvJvHvy

Nw8v=Lv bv{_x.x\zx
JxZvJvHv JvLv=Svy
NCv JvJٳ Zvybw\v1Zvu
RxZvy.vZvw Zv{.zxJvUv

!LvHv[=Svy Uw<w
.vyIxNvHzx SvyyK_Uv
Lv.vyX `vbvJxZv\v
`vy5zx^vZvyGNv^v.

.w\v\v NvUvZyx^w`v
]x1Dx 8v ZvybwUvov
Jv{^vJvyZzx [UwA\v
`wHv/\w NvUw>Hv

JvyNvJzx JNvJxSvw\v
`vZv\v Nv{pxNvHx
`PvJv\v ZvybwPwbvy
\v0wLuJvJvy Nv{ov.u Nv{ov.u

`v 5zx^zx JwHvUw^wEwZvu
bv{JvSvwM ZvJwUvSvyHu
LvPv\v Nv{p[x 8~Zv
HvyZvyyWzx ZvLvyLwJvSvyLu

!ov ZvZvaHwLu Jv{^w
JwHvUw^wLu .vOJv=
NvZv{Hx \v`v `vNwHx
JvLvyUvyJvZvy NwCvZv

bv{_x.x\v HvJw Zw.vZvu
#JvZvwbv ZvycxNvHx

!=yLv %Zw8v
`xLvSzxUvyPvSzxZvyJx
Uvov `wNvSvy Zyx
s8vyHv

SvwZvJxHwM Vxfx
sbvZvu
SzxJvy .wZvwLvZvaHwLu
.~ZvySvw `vbv SzxJvZvZvu
!aLu UvF`vZvyyJvZyx

SzxHvZvwLwLvZxfx
sbvZvu
Svy )Hx
sHv `vZvw3vHw
JwHvUw^v `v JvyQyJx
SvyyJx OSvy9/x^vZv

`v=Svy %Zw8v
)ZvZvyy.zx bv{_x.x\zx
3vyCw.x\xLv PwUvHv
`xLvSzxUvyPvSzxZvyJx
`wNvTyHw UvozxHvZvyZvu

Rx^vJzxFNvZvyy1Hv
`vZx^w 8v ZvycxgHwZvu
%Zw8v Nwov Nv\~HwLu
`vZvyZxHwLu.vyUvzMI

HvHwNv\vHuaHwLuNwov
OHv|Lvov OHwZvybwLu
"8wUwLwHvyWwLwٵH~Lu
NvHwL HwLv 2x`vow

\v\vyUwLu`vybv{Jv\~Zv
`xLvSzxUvyPvSzxUvO
HwLv [yxfvش`v.HxSvy
`vZwLvJzLvZvaHwLu

.v{NvSvw NvUvSvw[^zx
[_xJvMJvZvyQ[xHu

!=yLv %Zw8v
Jv{^xZvy `v=Lv .v{^v
SvyySvyyHvy `vZvyyNvaHvZvu

axJvM ZvyZvy 3wHwG
Zvyy1 8v NvV\vy^vI
ZxNvovy\v \vVxUx Zyx
UzxZvybv^v\v <wSvyHx

3wDxZv `v`vHx bv`wHu
Hv.~Zv NvVJvbvHx
Lv 8v \v.zxZvyZv`wHvyZvu
PvZvyIxZv 8v Zyx ZvyLv

M[yHwM 8v Nv\w[y
[NvVxHwM .x\vZv
Lv 8v \xSzx
sLvyNv\w[y
bvHw `v=LvZvwbvZx

Lv .wfx [=Svy .v{^v
Lv 8v Uw= `vy0wM 8v
/ Lzx Uw<xLv 3zx[Jv
/ Pzx3~>x[HxLv Zw

Syx^wZvyox .wgHv Lzx
Uw= Pzx3w `vy0wM 8v
Hv #Zyx
sZvaHw SvyyJx
NwEw`v.w JvLwM 8v

"8wSvw OHvUv NvHw
Hvo~Zv 8v OHwZvybw
ZvwHvyWw \v\vyUw NHw
\wWw `vQKLv`vow

)HwLv bvHvy[y8w[y
5vHzx
sO ZvyJvy`vzJvLv
!O H~Wzx.vUw=`v
bxHzx / Lvy Zvycx.v{Hx

McHv JwHvUw^wLv
.w OxI `w=LwJvLv
NwNvZyxZw\vSyxJv`wLu
bvH~HwLwHvHwTyLv

Hv`wLwbw ZvySvy bvHvyZvu
JwHvUw^wLu `vZwJvZwLu
`v=Lv c .vov bvHw
`vy2Lv `wZvy ZvwJvZv

SvyJvNxHx Lv Nv\vI
WzxPzxNvbvHv8xHv`v
.vyXfvSvy.v{Hv Jzx^vZvu
[yHvJzxbx 8v NwHv.vZvu

.vov Lv <xSvyZvy`wR
NwNwJv`wMZvIHvyZvu
.vyXfvSvy.v{Hv Jzx^vZvu
NvNv\vK=LwJvLv


.vyXfvSyx NvF\vI
.vyXJvZvw `vLwHvLw
JvZyx Lv^x .vyX .v{HvٮZvu
!JvZvyz
sRPvZvHvyHv

!JvZvwRPvZwHu.v{^v
NvJvy^vI .vyXaSvy
ax^vy Jvy^w`vy Zw^xSvy
<wSvyHx ZvF`v.vUv

`v.vUzx LvUv.wSy~Zv
.vyX5wLw .vyX`v 8v
NvHvI OHvUzx bx^wZvu
XyNvOCzxJv.v/Svw

Jzx^~UxH~ .vyX5wLwZvu
ZvF`v.vUv.wUv.~
%HwJvHx <wIJvZvw
.vyXJvZvw\v \w\vHw

%HvLv .vyXJvZvwEwZvu
ZvyLvy^wEw =LwJvLv
LvUv.x
sMSvyHv Zw`zx
PvZvIxHvLvy\vy\vyZvy

!bx QHv ZvybvHwNvZvu
.vHvy ZvZvaHw ZvySvyZvu
SvyJw=`vy1WzxPxLv
bvHvy `v=LvZvyyJvHw

SvyK ZvwZvyNvIx.wUvZvu
!\v`vĄ \v`v NwFSvy
JwHvUw^w UvEx bvLvy
HvLx fxZvyHvUv PvZxHu

`v=Svy %Zw8v
)ZvZvyy.w =yLv `v0x
UvozxNv`v %Nw[\vHu
[`v{= `v\vUv 8wNvZvu
\zx.v`v[3vZvwLv`v
Go Back Go Forward


Contact me at: Cooljhen@yahoo.com for suggestions and questions about this webpage.